Какво е небанкова финансова институция?

Най-общо казано има два вида финансови институции. Банки, които са регулирани от националната или международна банкова регулаторна агенция, и небанкови финансови институции (НБФИ), които не са регулирани. НБФИ се използват за предоставяне на финансови услуги на физически лица и фирми. Те не се контролират от национална или международна банкова регулаторна агенция, но могат да бъдат преследвани от Резервната банка.

Те не са под надзора на национална или международна банкова регулаторна агенция

НБФИ са финансови посредници, които предлагат широка гама от възможности за инвестиции и финансиране. Те включват фондове за дялово участие, ипотечни кредитори, фондове на паричния пазар и инвестиционни банки. Техните операции обикновено са извън банковите правила, но въпреки това са обект на надзор от различни органи.

През последните години броят на НБФИ нарасна значително. Те се превърнаха във важна част от пазарната екосистема. Те също така изиграха решаваща роля в посрещането на търсенето на кредити, което традиционните банки се борят да отговорят. Бързият растеж на сектора се дължи на растежа на финансовите технологии и нарастващата конкуренция в сектора на финансовите услуги.

Небанковите финансови институции не се контролират от национална или международна банкова регулаторна агенция. Вместо това техните операции обикновено се регулират от законите и разпоредбите на страната, в която работят. Неотдавнашното нарастване на НБФИ обаче разкри пропуски в регулаторната рамка за този сектор.

НБФИ предоставят финансови услуги на физически лица и фирми

НБФИ, съкращение от небанкова финансова институция, са алтернативни фирми за кредитиране, които предоставят финансови услуги на физически лица и фирми. Тези компании работят извън нормалната банкова система и предлагат широка гама от продукти и услуги. Тези услуги включват заеми, спестовни и инвестиционни продукти и дейности на паричния пазар. Тези компании също така предоставят кредитни улеснения на малки и средни предприятия (МСП).

Какви услуги предлагат?

Небанковите финансови институции предоставят широка гама от финансови услуги, включително кредитни улеснения и застраховки. Те се използват и за предоставяне на кредити на компании, които се нуждаят от капиталови инжекции. Техните услуги често се предлагат като част от пакетна сделка или като алтернатива на банките. Те често се специализират в специфични сектори, като например инвестиции в имоти.

Услугите на небанкови финансови институции не се регулират от федералните агенции. Те също така не са официално признати за банки. Те подлежат на одобрение от министъра на финансите на страната. Някои NBFC също са специализирани в специфични сектори, като проучвания за осъществимост или застраховане. Те могат да бъдат регулирани и от държавни органи. Те предоставят услуги като прехвърляне на пари, осребряване на чекове и кредитни услуги.

Те също така предоставят услуги като финансиране, обединяване на риска и финансово консултиране. Те могат също така да участват в инвестиции на рисков капитал. Те могат да участват и в редица други функции, като събиране на обществени средства и събиране и изплащане на частни средства.

Има много различни видове финансови услуги, включително общо застраховане, животозастраховане и краткосрочни споразумения. Тези споразумения обикновено продължават за определен период от време и премиите се плащат от клиента. Застрахователните компании действат като защитници на риска, като набират средства чрез премиите, платени от клиентите. Тези компании могат да предложат и различни други видове застраховки.

Някои от най-популярните видове услуги на небанкови финансови институции са партньорското кредитиране. Тази индустрия използва силата на социалните мрежи, за да свърже потенциалните кредитополучатели с инвеститорите. Тези компании също предлагат услуги за микрофинансиране и групово финансиране, които позволяват на кредитополучателите да набират средства онлайн.

Не на последно място, НБФИ осигуряват и кредитиране на частни лица, в зависимост от техните нужди. Пример за популярна небанкова финансова институция, на която много потребители се доверяват, е Фератум България.

Share This Post